REGULAMINY

Ogólne Warunki Świadczenia Usług (OWU)

Ogólne Warunki Świadczenia Usług Reklamowych przez WebVision AFR

 

  1. Postanowienia Wstępne

  1.1. Niniejsze Ogólne Warunki Świadczenia Usług (zwane dalej “OWU”) określają zasady świadczenia usług przez WebVision AFR. z siedzibą w Poznaniu 60-681) przy os. Bolesława Śmiałego 37/112, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej pod nr. NIP 886 243 68 05 oraz, zwaną dalej “WebVision AFR Rafał Cichoń”.

  1.2. Usługi świadczone są przez WebVision AFR na rzecz podmiotów nie będących konsumentami, w tym w szczególności prowadzących działalność gospodarczą w rozumieniu odrębnych przepisów, zwanych w dalszej części OWU “Klientem”.

  1.3. Treść poniższych Ogólnych Warunków Świadczenia Usług (ma zastosowanie do dostępnych w ofercie handlowej Usług świadczonych przez WebVision AFR, chyba, że zawarta z Klientem umowa na daną usługę w sposób wyczerpujący reguluje prawa i obowiązki Stron i nie odsyła do OWU.

  1.4. WebVision AFR świadczy Usługi dla Klienta w oparciu o zewnętrzne wyszukiwarki lub wyszukiwarkę internetową, ich strony partnerskie, fora internetowe i portale społecznościowe, sieci afiliacyjne zmierzające do promocji działalności Klienta.

  1.5. Definicje

  Użyte w OWU terminy oznaczają:

  1. a) Konto klienckie – w odniesieniu do Usług, dla których określany jest Budżet, konto prowadzone przez WebVision AFR dla Klienta, na którym Klient gromadzi środki pieniężne przeznaczone na realizację Usługi;
  2. b) Kampania – określony w Umowie czas świadczenia/wykonania Usługi na rzecz Klienta;
  3. c) Usługa – działania WebVision AFR podejmowane w globalnej sieci Internet mające na celu promocję Klienta, z których zakresem Klient przed zawarciem Umowy się zapoznał i zaakceptował ich warunki. Usługami są w szczególności: artykuły tematyczne i sponsorowane; strona www; wersja mobilna strony www; opieka programistyczna; budowanie aplikacji internetowych; hosting (w tym do 10 godzin wsparcia technicznego rocznie) oraz usługi z nim powiązane; optymalizacja strony; tworzenie aplikacji mobilnych; budowanie stron firmowych w serwisie Facebook.com lub/i innych serwisach społecznościowych oraz administrowanie nimi; tworzenie kampanii reklamowych w serwisie Facebook.com lub innych serwisach społecznościowych, o określonej wielkości budżetu reklamowego, w formatach, jakie udostępniają dane serwisy społecznościowe; administrowanie stroną firmową Klienta w serwisie Facebook.com lub innych serwisach społecznościowych;stworzenie kreacji niezbędnych do realizacji kampanii reklamowej (kreacja mailingowa, bannery, landing page); kampanie Google AdWords składające się z kampanii linków sponsorowanych w wyszukiwarce Google, kampanii linków oraz bannerowych w sieci Google Display Network oraz z remarketingu; jak również inne dostępne w ofercie WebVision AFR;
  4. d) Wynagrodzenie – określona w Umowie kwota należna WebVision AFR, na którą składa się opłata z tytułu świadczenia Usługi lub Budżet, jeżeli został w Umowie określony;
  5. e) Obsługa – określona w Umowie kwota należna WebVision AFR z tytułu przygotowania i optymalizacji linków sponsorowanych/kampanii

  reklamowych, w których Klient deklaruje także Budżet  jeśli ustalony został w warunkach umowy;

  1. f) Budżet – deklarowana w Umowie kwota, jaką Klient przekazuje na rachunek WebVision AFR, która przeznaczana jest na świadczenie usługi linków sponsorowanych/kampanii reklamowych;
  2. g) Strona Klienta – strona internetowa promująca działalność Klienta;
  3. h) Artykuły Tematyczne i Sponsorowane – tekst redakcyjny promujący w określony sposób produkt lub usługę;
  4. i) Strona www – wynik realizacji usługi tworzenia dedykowanej strony internetowej. W ramach tej definicji mieści się: projekt graficzny lub

  gotowy szablon, szablony HTML oraz oprogramowanie użyte do jej stworzenia. Wykorzystane oprogramowanie może być rozwiązaniem

  autorskim WebVision AFR lub też korzystać z licencji open source bądź też licencji płatnych. Strona jest publikowana pod wskazaną przez Klienta domeną;

  1. j) Hosting – Usługa polegająca na udostępnieniu zasobów serwerowych, w sposób umożliwiający publikację treści w sieci Internet;
  2. k) Optymalizacja Strony – dostosowanie (zoptymalizowanie) treści i kodu strony internetowej lub całego serwisu (witryny);
  3. l) CMS – oprogramowanie służące do zarządzania treścią na stronie www;
  4. m) Udostępniane oprogramowanie – utwór w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,

  na korzystanie z którego WebVision AFR udziela Klientowi na czas trwania kampanii niewyłącznej, nieprzenoszalnej i nieograniczonej terytorialnie licencji. Wynagrodzenie WebVision AFR z tytułu udzielenia licencji zawarte jest w Wynagrodzeniu za Usługi;

  1. n) Banner – graficzna forma przekazania treści informacyjnych bądź reklamowych w Internecie;
  2. o) Analityka – pomiar i analiza ruchu na stronie www, pozwalająca na weryfikację efektywności kampanii i źródeł ruchu,
  3. p) Utwór – przez utwór strony rozumieją: artykuły tematyczne i sponsorowane; strony www; aplikacje internetowe i mobilne oraz zawartość stron firmowych/profili w serwisach społecznościowych; kreacje mailingowe, wirtualny spacer, zdjęcia, teksty oraz treści audiowizualne;
  4. q) Wsparcie techniczne – dodatkowa usługa związana ze świadczeniem pomocy w zakresie opieki administracyjnej nad stroną www i jej środowiskiem (hosting); w ramach wsparcia technicznego są realizowane usługi związane z aktualizacją treści na stronie(dotyczy dodawania gotowych treści, zdjęć oraz video);
  5. r) Kod źródłowy – jest to ciąg definicji i instrukcji odpowiedzialny za generowanie strony www, z pominięciem treści zarządzanej z poziomu panelu administracyjnego strony; Kreacja graficzna – wizualny rezultat przedstawiający pomysł, ideę, koncepcję stworzoną na potrzeby wymagań Klienta;
  6. s) Aplikacja internetowa – program komputerowy, który pracuje na serwerze i komunikuje się poprzez sieć komputerową z hostem użytkownika komputera z wykorzystaniem przeglą- darki internetowej użytkownika, będącego w takim przypadku interaktywnym klientem aplikacji internetowej;
  7. t) Aplikacje mobilne – ogólna nazwa dla oprogramowania działającego na urządzeniach przenośnych, takich jak telefony komórkowe, smartfony, palmtopy czy tablety;
  8. u) Domena – ciąg nazw systemu Domain Name System (DNS) wykorzystywany w Internecie, składający się z wyrazów umieszczonych w pewnym poddrzewie struktury DNS tj. zakończonych stałym sufiksem; ciąg znaków literowych i cyfrowych zastępujący adres IP serwera umożliwiający wyświetlenie zawartości serwera;
  9. v) Adres URL – (Uniform Resource Locator) jest to stosowany w Internecie system adresowania, pozwalający wskazać dowolny dokument;
  10. w) Wersja mobilna strony www – wynik realizacji usługi tworzenia dedykowanej strony internetowej, przeznaczonej do wyświetlania na urządzeniach przenośnych (tablety, smartfony, telefony komórkowe). W ramach tej definicji mieści się: projekt graficzny lub gotowy szablon,

  szablony HTML oraz oprogramowanie użyte do jej stworzenia. Wykorzystane oprogramowanie może być rozwiązaniem autorskim WebVision AFR lub też korzystać z licencji open source bądź też licencji płatnych. Strona dedykowana będzie opublikowana pod wskazaną przez Klienta domeną;

  1. x) Opieka programistyczna – określony Umową zakres działań, do których zobowiązany jest WebVision AFR na wezwanie Klienta.

  Opieka programistyczna może być określona czasowo (okres przez który będzie świadczona) lub kwotowo (przedpłacony ryczałt za dostęp

  do specjalistów WebVision AFR, rozliczany na podstawie czasu poświęconego na realizację zleceń Klienta).

  1. Obowiązki WebVision AFR. Gwarancje

  2.1. WebVision AFR świadczy w sposób profesjonalny Usługi na rzecz Klienta w zakresie określonym w Umowie, ofertach dedykowanych

  i niniejszych postanowieniach. WebVision AFR świadczy Usługę zgodnie z obowiązującym prawem i według najlepszej wiedzy, mając na względzie osiągnięcie najlepszych możliwych efektów, przy czym Klient akceptuje fakt, iż działania WebVision AFR nie gwarantują osiągnięcia określonego rezultatu gospodarczego.

  2.2. WebVision AFR w trakcie trwania kampanii monitoruje przebieg Usługi i może modyfikować jej parametry w granicach Umowy i specyfikacji Usługi tak, aby zapewnić Klientowi osiągnięcie najlepszych możliwych rezultatów, biorąc pod uwagę określone w Umowie parametry.

  2.3. Jeżeli przedmiot Usługi polega na udostępnieniu oprogramowania, WebVision AFR na podstawie Umowy udziela Klientowi na okres trwania kampanii ograniczonego prawa do korzystania z oprogramowania (licencji), w tym również do rezultatów pracy takiego oprogramowania, gwarantując, że przedmiot praw wolny jest od wad prawnych i fizycznych.

  2.4. Jeśli przedmiotem Usługi są Utwory w rozumieniu punktu 1.5. p), WebVision AFR w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w pkt. 7.1., przenosi na Klienta majątkowe prawa autorskie do stworzonych w ramach zawartej Umowy Utworów na wszelkich znanych w chwili zawarcia umowy polach eksploatacji, w szczególności 1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2) – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. W przypadkach, gdy do stworzenia Utworu zostały wykorzystane elementy udostępniane na licencjach płatnych lub open source (np. zdjęcia stockowe), autorskie prawa majątkowe do tych elementów przysługują ich twórcom.

  2.5. W przypadku usług, w zakresie których określany jest Budżet, WebVision AFR ma prawo do modyfikacji wartości dziennego Budżetu, jeżeli jest to konieczne dla zwiększenia efektywności kampanii Klienta. WebVision AFR zastrzega sobie prawo do zbierania anonimowych statystyk i informacji, które okażą się niezbędne dla prawidłowego i efektywnego świadczenia Usług.

  2.6. WebVision AFR przekaże klientowi do akceptacji projekt kreacji graficznej i stworzone treści audiowizualne lub tekstowe, a ponadto również cały projekt, wyłącznie w przypadku, gdy Klient wyraził w umowie wolę otrzymania projektu lub gdy wymaga tego charakter produktu. WebVision AFR przedstawia do akceptacji wyłącznie projekt w języku polskim.

  2.7. W przypadku usług w serwisach społecznościowych, o których mowa w pkt. 1.5 c elementy składowe tych usług są do wykorzystania wyłącznie w okresie trwania Umowy. Niewykorzystane elementy usług nie zostają przeniesione do wykorzystania w kolejnych miesiącach.

  2.8. Jeżeli w ciągu 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania projektu kreacji reklamowej – o ile WebVision AFR nie wyznaczy innego terminu – Klient nie złoży oświadczenia o akceptacji projektu lub nie przekaże WebVision AFR uwag do projektu, będzie to oznaczało akceptację domyślną kreacji graficznej, tekstowej lub audiowizualnej zgodnie z przygotowanym przez WebVision AFR projektem. Postanowienia niniejszego punktu stosuje się odpowiednio do wszelkiej innej korespondencji WebVision AFR kierowanej do Klienta, dotyczącej sposobu świadczenia usługi.

  2.9. Klient uznaje fakt, że akceptacja projektu reklamy odnosi się wyłącznie do treści i elementów graficznych formy reklamowej i nie stanowi wiernego odtworzenia.

  1. Obowiązki Klienta. Prawa Autorskie

  3.1. Klient zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia za Usługę WebVision AFR (w tym do zapewnienia środków na koncie klienckim) oraz współdziałania z WebVision AFR przy świadczeniu Usługi poprzez dostarczanie materiałów lub informacji niezbędnych do realizacji usługi przez WebVision AFR. Klient wskazuje w Umowie przedstawiciela upoważnionego do reprezentowania Klienta w sprawach dotyczących Usługi, w tym do zwiększania Budżetu Kampanii, zmiany Usługi (podwyższenia pakietu), dokonywania wszelkich uzgodnień, jakie okażą się niezbędne przy wykonywaniu Umowy. Zmiana przedstawiciela nie jest zmianą Umowy, jednak wymaga pisemnego powiadomienia drugiej strony.

  3.2. Klient udziela WebVision AFR na okres świadczenia Usługi, niewyłącznej licencji na korzystanie z dostarczonych lub udostępnionych WebVision AFR materiałów, znaków towarowych lub graficznych w celu świadczenia Usługi oraz marketingu usług WebVision AFR.

  3.3. Klient udostępni WebVision AFR, w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty zawarcia Umowy, wszelkie informacje techniczne, w tym dane dostępowe wskazane przez WebVision AFR, niezbędne do realizacji usługi przez WebVision AFR. W przypadku usługi administrowania stroną firmową Klienta w serwisie Facebook.com lub innych serwisach społecznościowych, o której mowa w pkt. 1.5. c, Klient zobowiązuje się do przekazania WebVision AFR praw administracyjnych do posiadanego konta w danym serwisie w terminie 30 dni od daty zawarcia Umowy.

  3.4. W trakcie trwania kampanii Klient zobowiązuje się utrzymywać Stronę Klienta oraz informować WebVision AFR o każdej zmianie jej adresu URL oraz innych zmianach mogących wpłynąć na możliwość realizacji usługi. Klient ponosi odpowiedzialność za utrzymanie (rejestrację) domeny.

  3.5. WebVision AFR nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w Usłudze, które zostały wywołane wskutek ingerencji Klienta lub osób trzecich w kod źródłowy strony, bądź zmian dokonanych poprzez panel administracyjny strony (CMS).

  3.6. Klient zobowiązuje się nie naruszać praw autorskich do udostępnionego oprogramowania, w szczególności poprzez dokonywanie działań polegających na inżynierii zwrotnej, wprowadzaniu zmian w oprogramowaniu.

  3.7. WebVision AFR zastrzega sobie prawa autorskie do koncepcji rozwiązań proponowanych Klientowi w prezentacjach ofertowych, w szczególności do koncepcji kreatywnych, które są własnością intelektualną WebVision AFR. W związku z powyższym proponowane rozwiązania mogą być wdrożone wyłącznie przez WebVision AFR lub mogą zostać odsprzedane przez WebVision AFR Klientowi.

  3.8. Zamawiający na okres świadczenia usługi administrowania stroną klienta w serwisach społecznościowych, udziela WebVision AFR upoważnienia do wyłącznego zarządzania jego stroną.

  1. Obowiązywanie Umowy. Odstąpienie.

  4.1. Zawarcie Umowy między WebVision AFR a Klientem następuje w drodze akceptacji przez Klienta oferty handlowej przedstawionej przez przedstawiciela WebVision AFR, w każdy prawem dozwolony sposób tj. poprzez złożenie podpisu na Umowie, przesłanie oświadczenia pocztą elektroniczną, akceptację złożoną przy pomocy środków do porozumiewania się na odległość (telefon/fax). Oświadczenia woli Klienta dotyczące zawarcia Umowy złożone przy pomocy środków do porozumiewania się na odległość, są utrwalane na nośnikach danych

  i oznaczane numerem IDK (Numer Identyfikacyjny Klienta), umieszczanym w potwierdzeniu zawarcia Umowy, o którym mowa w pkt 4.3.

  4.2. Chwilą zawarcia Umowy jest:

  1. a) w przypadku zawarcia Umowy w formie pisemnej – data wskazana w Umowie, a w przypadku braku daty chwila złożenia podpisu przez Klienta na Umowie,

   

  1. b) w przypadku Umowy zawartej za pośrednictwem poczty elektronicznej – data odbioru przez WebVision AFR oświadczenia Klienta o akceptacji istotnych warunków Umowy,
  2. c) w przypadku umów zawieranych przy pomocy innych środków do porozumiewania się na odległość (telefon/faks) – złożenie przez Klienta w tej formie oświadczenia o akceptacji istotnych warunków Umowy.

  4.3. WebVision AFR przesyła Klientowi na jego adres poczty elektronicznej, faksem lub listownie potwierdzenie warunków Umowy zawartej między Stronami wraz z OWU.

  4.4. Każda ze Stron może bez podania powodu odstąpić od Umowy w terminie 3 (trzech) dni kalendarzowych od daty zawarcia Umowy, bez obowiązku zapłaty odszkodowania ani odstępnego. W przypadku Umów zawieranych przy pomocy środków do porozumiewania się na odległość (telefon/faks) powyższy termin na odstąpienie od Umowy liczony jest od daty wysłania przez WebVision AFR potwierdzenia zawarcia Umowy wraz z OWU, o którym mowa w pkt 4.3., bez obowiązku zapłaty odszkodowania ani odstępnego. Termin na odstąpienie ulega przedłużeniu do 5 (pięciu) dni kalendarzowych od daty wysłania dla wysyłek potwierdzenia zawarcia Umowy nie realizowanych pocztą elektroniczną. Oświadczenie złożone po tym terminie jest bezskuteczne (Umowa pozostaje w mocy).

  4.5. Warunkiem formalnym skuteczności odstąpienia od Umowy jest złożenie oświadczenia o odstąpieniu:

  1. a) dla umów zawartych drogą elektroniczną lub telefonicznie – w formie elektronicznej na adres biuro(a)webvisionafr.pl, telefonicznej pod numerem infolinii 669 299 679 lub pisemnej;
  2. b) dla umów zawartych w formie pisemnej – w formie pisemnej, pod rygorem nieważności,

  W przypadku składania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy w formie pisemnej, dla skuteczności tego oświadczenia, wymagane jest przesłanie pisma na adres Działu Obsługi Klienta: os. Bolesława Śmiałego 37/112, 60-681 Poznań. Oświadczenia przesyłane na inny adres niż wskazany powyżej, będą uznawane za bezskuteczne.

  4.6. Umowa zostaje zawarta na czas określony wskazany w Umowie albo na czas wykonania przedmiotu Umowy, w zależności od rodzaju Usługi. Warunkiem rozpoczęcia świadczenia Usługi przez WebVision AFR jest zapłata Wynagrodzenia lub jego raty lub posiadanie przez Klienta środków pieniężnych na koncie klienckim w wysokości umożliwiającej świadczenie Usługi, a także dostarczenie niezbędnych materiałów/informacji umożliwiających realizację przedmiotu Umowy, jeżeli charakter Usługi tego wymaga.

  4.7. Klient może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku nienależytego wykonywania Umowy przez WebVision AFR, po uprzednim pisemnym wezwaniu do należytego wykonania Umowy i wyznaczeniu WebVision AFR w tym celu dodatkowego, co najmniej 30-dniowego terminu. Oświadczenie dla swej ważności wymaga formy pisemnej.

  4.8. WebVision AFR zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym od dnia doręczenia wypowiedzenia w następujących przypadkach:

  1. a) opóźnienia Klienta z zapłatą pełnych rat Wynagrodzenia, wynikających z harmonogramu płatności, za co najmniej 2 okresy płatności, po uprzednim pisemnym wezwaniu Klienta do spłaty wymagalnych należności w terminie nie krótszym niż 7 dni od otrzymania wezwania;
  2. b) opóźnienia Klienta z zapłatą należności, wynikających z Umowy, po upływie co najmniej 30 dni od terminu płatności faktury, po uprzednim pisemnym wezwaniu Klienta do spłaty wymagalnych należności w terminie nie krótszym niż 7 dni od otrzymania wezwania;
  3. c) naruszenia przez Klienta obowiązków wynikających z Umowy lub OWU, w szczególności braku przekazania danych, o których mowa w pkt 3.3. lub innych informacji lub materiałów niezbędnych do realizacji usługi, po uprzednim pisemnym wezwaniu Klienta do należytego wykonania postanowień Umowy lub OWU i wyznaczeniu w tym celu dodatkowego 7-dniowego terminu od otrzymania wezwania;
  4. d) wprowadzenia WebVision AFR w błąd, poprzez podanie nieprawdziwych danych rejestrowych Klienta;
  5. e) wprowadzenia WebVision AFR w błąd poprzez złożenie dokumentów lub przedstawienie informacji, które okazały się niezgodne ze stanem rzeczywistym.

  4.9. Po rozwiązaniu Umowy, Klient zobowiązany będzie do niezwłocznej zapłaty całości wymagalnego zadłużenia wraz z odsetkami. Rozwiązując Umowę z przyczyn, o których mowa w pkt 4.8. a) lub b) , WebVision AFR może dodatkowo obciążyć Klienta kwotą ryczałtowego

  odszkodowania w wysokości 40% wartości Wynagrodzenia określonego w Umowie, z tytułu przedterminowego rozwiązania Umowy z winy Klienta.

  4.10. W przypadku rozwiązania Umowy przez WebVision AFR z przyczyn leżących po stronie Klienta, o których mowa w pkt 4.8. c), d) lub e),

  WebVision AFR ma prawo obciążyć Klienta karą umowną w wysokości 40% wartości Wynagrodzenia określonego w Umowie.

  4.11. W przypadku rozwiązania Umowy przez WebVision AFR z przyczyn leżących po stronie Klienta, o których mowa w pkt 4.8., Klientowi nie przysługuje roszczenie o zwrot już wpłaconego wynagrodzenia..

  1. Świadczenie Usługi

  5.1. Z zastrzeżeniem punktu 4.6. oraz punktów 5.1.1-4. WebVision AFR rozpocznie świadczenie Usługi w terminie do 4 tygodni od dnia zawarcia Umowy lub w terminie późniejszym, o ile strony tak postanowiły oraz, pod warunkiem, że zostały udostępnione przez Klienta niezbędne informacje lub materialy konieczne do świadczenia usługi.

  5.1.1. WebVision AFR rozpocznie świadczenie Usługi, o której mowa w pkt. 1.5. o) (Analityka) w terminie do 2 tygodni od dnia dostarczenia przez Klienta niezbędnych danych dostępowych.

  5.1.2. W zależności od stopnia złożoności prac nad projektem, WebVision AFR zastrzega sobie termin do 1 miesiąca na stworzenie strony internetowej dla Klienta.

  5.1.3. W przypadku usług w serwisach społecznościowych, o których mowa w punkcie 1.5 c aktywacja Usługi uzależniona jest od dokonania pierwszej wpłaty przez Klienta w terminie wynikającym z zawartej Umowy i nastąpi nie później niż w terminie 4 tygodni od dokonania wpłaty. Usługa będzie świadczona przez okres wskazany w Umowie.

  5.1.4. W przypadku braku akceptacji przesyłanych do Klienta materiałów, braku kontaktu ze strony Klienta w toku ustaleń dotyczących realizacji Usługi, opóźnienia w przesyłaniu uwag oraz materiałów niezbędnych do wykonania usługi, braku wpłaty Wynagrodzenia wynikającej z przyjętego w Umowie harmonogramu płatności, WebVision AFR zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu realizacji Usługi, a tym samym do przesunięcia finalnego terminu realizacji, z zastrzeżeniem postanowień pkt. 4.5. Finalny termin zostanie przesunięty proporcjonalnie do okresu zwłoki, spowodowanej brakiem działań po stronie Klienta.

  5.1.5. Termin wykonania usługi mailingu wynosi do 7 dni kalendarzowych od dnia akceptacji projektu reklamy przez Klienta, chyba, że strony ustaliły w Umowie inny termin lub Usługa jest świadczona według ustalonego harmonogramu. W zakresie tej Usługi Klient zobowiązuje się przekazać WebVision AFR temat mailingu, adres zwrotny, materiały graficzne do przygotowania projektu reklamy oraz określić grupę docelową.

  W przypadku braku otrzymania niezbędnych materiałów, WebVision AFR ma prawo zrealizować Usługę z wykorzystaniem ogólnodostępnych informacji, w tym znajdujących się na stronie internetowej Klienta, wskazanej w Umowie. Jednocześnie Klient akceptuje fakt, że WebVision AFR na podstawie Umowy wybiera ze swojej bazy danych odpowiednią bazę do mailingu. WebVision AFR gwarantuje poprawność adresów mailowych na poziomie 85% oraz dopuszcza możliwość realizacji usług i mailingu w granicach +-5% od założonego poziomu. W ciągu 7 dni kalendarzowych od zakończenia świadczenia Usługi WebVision AFR przekaże Klientowi raport z wykonanej usługi.

  5.2. WebVision AFR może jednostronnie zmodyfikować zakres Usługi, informując o tym Klienta, o ile zmiany mają na celu efektywniejsze świadczenie Usługi. Klient akceptuje, iż Usługa świadczona jest w oparciu o zewnętrznych dostawców wyszukiwania, za których działania lub zaniechania WebVision AFR nie odpowiada.

  5.3. W przypadku, gdy Usługa świadczona jest w oparciu o Stronę Klienta, WebVision AFR nie ponosi odpowiedzialności za jej niedostępność. Powyższe nie wpływa na świadczenie Usługi i wynagrodzenie WebVision AFR. Klient zobowiązuje się zapewnić hosting Strony Klienta i utrzymywać prawo do domeny we własnym zakresie.

  5.4. WebVision AFR nie ingeruje w treści umieszczone na Stronie Klienta i Stronie www, chyba, że ingerencja jest przedmiotem Usługi. Klient ponosi odpowiedzialność za wszelkie publikowane przez siebie treści, w tym za zgodność z prawem regulaminów sprzedaży sklepów internetowych, ofert handlowych itp.

  5.4.1. WebVision AFR zastrzega sobie prawo do zawieszenia świadczenia/wykonania Usługi z zachowaniem prawa do Wynagrodzenia w przypadku, g dy publikowane treści (w jakiejkolwiek formie) naruszają przepisy prawa, prawa osób trzecich, dobre obyczaje, uczucia religijne lub mogłyby w ocenie WebVision AFR narazić WebVision AFR lub Klienta na szkodę.

  5.5. Strony mobilne publikowane są we wskazanej przez WebVision AFR domenie.

  W przypadku pisemnego potwierdzenia, że Klient samodzielnie dokonał delegacji domeny na wskazaną przez WebVision AFR nazwę serwera (CNAME), zapis zdania pierwszego nie znajduje zastosowania.

  5.6. WebVision AFR w celu autopromocji ma prawo do powoływania się na projekty Utworów stworzonych w wyniku Umowy, a także na fakt współpracy z Klientem, w tym w szczególności do powoływania się na te projekty we własnych materiałach marketingowych. Klient wyraża zgodę na wykorzystywanie przez WebVision AFR logotypu Klienta na stronach internetowych lub w portalach społecznościowych dotyczących WebVision AFR w celu określonym w zdaniu poprzedzającym. Klient może w każdym czasie odwołać przedmiotową zgodę, przesyłając WebVision AFR pisemne oświadczenie.

  5.7. W przypadku wykonywania Usługi budowania Strony www, WebVision AFR zastrzega sobie prawo do oznaczenia własną marką kodu stworzonej strony lub jej stopki.

  1. Odpowiedzialność

  6.1. Klient pokryje wszelkie wydatki i naprawi szkody poniesione przez WebVision AFR w wyniku roszczeń osób trzecich w związku ze świadczeniem Usługi w zakresie, w jakim szkoda WebVision AFR dotyczy bezpośrednio lub pośrednio działania lub zaniechania Klienta oraz osób działających w jego imieniu. Powyższe dotyczy w szczególności sytuacji naruszenia przez Klienta praw autorskich, dóbr osobistych lub innych praw osób trzecich.

  6.2. WebVision AFR ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy tylko w zakresie następstw swojego działania i w granicach rzeczywistej szkody, jednak wyłącznie do wysokości otrzymanego od Klienta Wynagrodzenia z tytułu Umowy.

  6.3. WebVision AFR nie ponosi odpowiedzialności za stan interesów Klienta. Klient akceptuje fakt, iż WebVision AFR nie świadczy Usługi na zasadach wyłączności.

  6.4. Klient ma prawo zgłosić WebVision AFR w formie pisemnej lub drogą elektroniczną na adres mailowy WebVision AFR: biuro@webvisionafr.pl reklamację dotyczącą Usługi w zakresie jej niezgodności z Umową. Zgłoszenie powinno zawierać uzasadnienie reklamacji. WebVision AFR rozpatrzy reklamację w terminie 20 dni roboczych. Odpowiedź na reklamację zostanie doręczona Klientowi na piśmie lub za pośrednictwem poczty e-mail.

  6.5. WebVision AFR ustala z Klientem sposób działań i komunikacji w ramach usług w serwisach społecznościowych określonych w pkt. 1.5 c). Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za rezultaty publikacji postów. Klient ma prawo wycofania woli publikowania postów w jego imieniu w każdej chwili. Wniosek o wycofanie postów składa się w formie elektronicznej na adres biuro(a)webvisionafr.pl. Wniosek, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie zwalnia Klienta od zapłaty WebVision AFR wynagrodzenia w pełnej wysokości.

  6.6. Zawierający Umowę w imieniu Klienta zobowiązuje się pokryć szkodę WebVision AFR w zryczałtowanej wysokości odpowiadającej wartości Umowy brutto, w przypadku przekroczenia umocowania do reprezentowania Klienta, działania bez umocowania lub zawarcia Umowy

  niezgodnie z zasadami reprezentacji Klienta i narażenia przez to WebVision AFR na szkodę.

  6.7. Klient potwierdza, iż w przypadku zamówienia usług w serwisach społecznościowych, o których mowa w 1.5 c) zawierając Umowę jednocześnie akceptuje regulaminy serwisów afiliantów, serwisów partnerskich i/lub Facebook.com i zobowiązuje się ich przestrzegać.

  1. Wynagrodzenie

  7.1. Klient zobowiązany jest zapłacić WebVision AFR Wynagrodzenie określone w Umowie. W przypadku usług, dla realizacji których wymagane jest określenie budżetu, na Wynagrodzenie składają się zarówno Budżet, jak i Obsługa.

  7.2. Warunkiem uruchomienia świadczenia Usługi jest wpłata określonej w specyfikacji Usługi minimalnej kwoty wymaganej do jej

  uruchomienia. W przypadku wpłaty części Wynagrodzenia pozostała część zostanie wpłacona przez Klienta w terminie określonym w Umowie.

  7.3. Brak wpłaty w wymaganym terminie spowoduje wstrzymanie świadczenia Usług na rzecz Klienta.

  7.4. W przypadku opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia, WebVision AFR przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie.

  1. Postanowienia końcowe

  8.1. Wszystkie zmiany Umowy lub oświadczenia stron wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z wyjątkiem oświadczeń, o których mowa w punkcie 3.1. Umowa określa prawa i obowiązki stron oraz zastępuje wszelkie ustne uzgodnienia poczynione podczas negocjowania jej warunków.

  8.2. Klient jako adres do doręczeń wskazuje adres e-mail oraz adres pocztowy wskazany w Umowie. Wszelka korespondencja kierowana pod ostatni wskazany adres pocztowy lub elektroniczny uznana będzie za skutecznie doręczoną.

  8.3. WebVision AFR może przenieść w całości lub w części prawa i obowiązki wynikające z Umowy na rzecz podmiotu trzeciego, na co Klient wyraża niniejszym zgodę.

  8.4. Jeśli jakiekolwiek postanowienie Umowy lub OWU zostanie uznane za nieważne lub w inny sposób wadliwe pod względem prawnym, to pozostałe postanowienia Umowy lub OWU pozostaną w mocy w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo.

  8.5. Klient zawierając Umowę akceptuje postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków Świadczenia Usług, stanowiących integralną część Umowy.

  8.6. Niniejsza Umowa podlega prawu Rzeczypospolitej Polskiej oraz jurysdykcji sądów polskich. Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji Umowy Klient i WebVision AFR poddają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby WebVision AFR.

Pobierz PDF

Regulamin Świadczenia Usług (RSU)

Regulamin Świadczenia Usług Reklamowych przez WebVision AFR

 

 1. Przedmiot Regulaminu

1.1. Regulamin określa zasady świadczenia usług przez WebVision AFR Rafał Cichoń z siedzibą w

Poznaniu (zwaną dalej: „WebVision AFR“), os. Bolesława Śmiałego 37/112, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, czynnego podatnika podatku od towarów i usług o numerze NIP 886-24-36-805.

1.2. WebVision AFR świadczy usługi na rzecz podmiotów nie będących konsumentami, w tym w szczególności prowadzących działalność

gospodarczą w rozumieniu odrębnych przepisów, zwanych w dalszej części Regulaminu Zamawiającym lub Zamawiającymi.

1.3. Definicje:

 1. a) WebVision AFR – agencja interaktywna WebVision AFR Rafał Cichoń,
 2. b) Umowa – umowa o świadczenie przez WebVision AFR usługi zawartej pomiędzy WebVision AFR, a Zamawiającym,
 3. c) Regulamin – aktualny w dacie zawarcia Umowy Regulamin Świadczenia Usług Reklamowych, udostępniony na stronie

www.www.webvisionafr.pl,

 1. d) Zamawiający – firma, działalność jednoosobowa zarejestrowana w CEiDG, spółka z o. o., spółka cywilna, spółka akcyjna,
 2. e) Forma reklamowa – oznacza słowną, graficzną bądź słowno-graficzną informację o Zamawiającym zawierającą dane teleadresowe lub

inne dane dotyczące Zamawiającego. Forma reklamowa może również zawierać elementy audiowizualne wideo lub interaktywny materiał

zawierający broszurę ze Zdjęciami, jak również prezentację oferty handlowej towarów i usług świadczonych przez Zamawiającego,

 1. f) Panel CMS – każde urządzenie techniczne udostępniane Zamawiającemu do zamówionej usługi, służące do dodawania, usuwania i edycji

treści w usługach, w tym w szczególności strony internetowej,

 1. g) Produkt Niestandardowy – produkt będący własnością Zamawiającego załączany do produktu reklamowego WebVision AFR, za który pełną

odpowiedzialność ponosi Zamawiający i którego wytwarzanie i wprowadzanie do obrotu nie jest zabronione przepisami prawa oraz nie

prowadzi do naruszenia przepisów prawa bądź praw osób trzecich,

 1. h) Zdjęcia – zdjęcia fotograficzne oraz grafiki oraz inne formy obrazu w dowolnym formacie będące elementem Formy reklamowej,
 2. i) Publikacja – data określająca dzień opublikowania Formy reklamowej lub rozpoczęcia świadczenia usługi.

1.4. Przedmiotem usług świadczonych przez WebVision AFR jest publikacja Formy reklamowej Zamawiającego w produktach reklamowych WebVision AFR, do których należą w szczególności: internetowa wyszukiwarka firm w serwisie www.blacharzpoznan.pl;

1.5. WebVision AFR świadczy również usługi:

 1. a) budowania stron internetowych oraz ich udostępniania w sieci Internet wraz z usługami z nimi powiązanymi; hostingu; udostępniania

domeny; tworzenia stron mobilnych; typu „pay per click” polegające na promowaniu linku do strony internetowej Zamawiającego w polskich

wynikach wyszukiwania najpopularniejszej w Polsce wyszukiwarki internetowej oraz w innych wybranych przez siebie wyszukiwarkach przy pomocy narzędzi Google, zwłaszcza AdWords;

 1. b) budowania stron firmowych w serwisie Facebook.com lub/i innych serwisach społecznościowych oraz administrowania nimi;
 2. c) tworzenia kampanii reklamowych w serwisie Facebook.com lub innych serwisach społecznościowych, o określonej wielkości budżetu

reklamowego, w formatach, jakie udostępniają dane serwisy społecznościowe;

 1. d) administrowania stroną firmową Zamawiającego w serwisie Facebook.com lub innych serwisach społecznościowych;
 2. e) e-mailingu;
 3. f) prowadzenia kampanii reklamowych w serwisach afiliantów i partnerskich.

1.6. Niniejszy Regulamin znajduje zastosowanie także do wszelkich innych usług znajdujących się w ofercie WebVision AFR, chyba, że dla danej

usługi przewidziany jest odrębny regulamin lub umowa, który nie zawiera odesłań do niniejszego Regulaminu.

1.7. Szczegółowe parametry aktualnie dostępnych form reklamowych, produktów reklamowych oraz usług świadczonych przez WebVision AFR

określa obowiązująca w dacie zawarcia Umowy oferta WebVision AFR.

 1. Zawarcie Umowy, prawo odstąpienia od Umowy

2.1. Zawarcie Umowy między WebVision AFR, a Zamawiającym następuje w drodze akceptacji przez Zamawiającego oferty handlowej

przedstawionej przez przedstawiciela WebVision AFR, w każdy prawem dozwolony sposób tj. poprzez złożenie podpisu na Umowie, przesłanie

oświadczenia pocztą elektroniczną, akceptację złożoną przy pomocy środków do porozumiewania się na odległość (telefon/fax).

Oświadczenia woli Zamawiającego dotyczące zawarcia Umowy złożone przy pomocy środków do porozumiewania się na odległość, są

utrwalane na nośnikach danych i oznaczane numerem IDK (Numer Identyfikacyjny Klienta), umieszczanym w potwierdzeniu zawarcia Umowy, o którym mowa w pkt 2.3.

2.2. Chwilą zawarcia Umowy jest:

 1. a) w przypadku zawarcia Umowy w formie pisemnej – data wskazana w Umowie, a w przypadku braku daty chwila złożenia podpisu przez

Zamawiającego na Umowie,

 1. b) w przypadku Umowy zawartej za pośrednictwem poczty elektronicznej – data odbioru przez WebVision AFR oświadczenia Zamawiającego o

akceptacji istotnych warunków Umowy,

 1. c) w przypadku umów zawieranych przy pomocy innych środków do porozumiewania się na odległość (telefon/faks) – złożenie przez

Zamawiającego w tej formie oświadczenia o akceptacji istotnych warunków Umowy.

2.3. WebVision AFR przesyła Zamawiającemu na jego adres poczty elektronicznej, faksem lub listownie potwierdzenie warunków Umowy zawartej

między Stronami wraz z Regulaminem.

2.4. Każda ze Stron może bez podania powodu odstąpić od Umowy w terminie 3 (trzech) dni kalendarzowych od daty wysłania przez WebVision AFR potwierdzenia zawarcia Umowy wraz z Regulaminem, o którym mowa w pkt 2.3., bez obowiązku zapłaty odszkodowania ani

odstępnego. Termin na odstąpienie ulega przedłużeniu do 5 (pięciu) dni kalendarzowych od daty wysłania dla wysyłek potwierdzenia

zawarcia Umowy nie realizowanych pocztą elektroniczną. Oświadczenie złożone po terminie jest bezskuteczne (Umowa pozostaje w mocy).

2.5. Warunkiem formalnym skuteczności odstąpienia od Umowy jest złożenie oświadczenia o odstąpieniu:

 1. a) dla umów zawartych drogą elektroniczną lub telefonicznie – w formie elektronicznej na adres biuro(a)webvisionafr.pl, telefonicznej pod numerem

telefonu 669 299 679 zawartych w formie pisemnej – w formie pisemnej, pod rygorem nieważności,

W przypadku składania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy w formie pisemnej, dla skuteczności tego oświadczenia, wymagane jest

przesłanie pisma na adres Działu Obsługi Klienta: os. Bolesława Śmiałego 37/112, 60-681 Poznań. Oświadczenia przesyłane na inny adres niż

wskazany powyżej, będą uznawane za bezskuteczne.

 1. Zasady świadczenia usług WebVision AFR

3.1. WebVision AFR zobowiązuje się świadczyć usługi zgodnie z Umową zawartą z Zamawiającym i niniejszym Regulaminem, w kształcie i według

specyfikacji określonej w Umowie i ofercie.

3.2. Zamawiający akceptuje fakt, iż WebVision AFR będzie świadczyć usługi z należytą starannością z uwzględnieniem standardów redakcyjnych i

technologicznych przyjętych w WebVision AFR. Zamawiający potwierdza, iż w przypadku zamówienia usług, o których mowa w 1.4. i 1.5. b, c, d, f,

zawierając Umowę jednocześnie akceptuje regulaminy serwisów afiliantów, serwisów partnerskich i/lub Facebook.com, Instagram oraz  zobowiązuje się je

przestrzegać.

3.3. W odniesieniu do form reklamowych dostępnych w produktach opisanych w pkt. 1.4. oraz usług opisanych w pkt. 1.5.a, WebVision AFR

zastrzega prawo do jednostronnego modyfikowania opisu treści i innych elementów strony internetowej jak również zakresu, specyfikacji,

wizualizacji świadczonych usług, w tym zaakceptowanych uprzednio przez Zamawiającego, w każdym czasie, jeśli wymagają tego względy

technologiczne, za które uznaje się w szczególności poprawienie wyników wyszukiwania strony w popularnych wyszukiwarkach internetowych

– o ile modyfikacje te nie obniżają jakości świadczonych usług. Wprowadzenie modyfikacji, o których mowa powyżej nie zwalnia

Zamawiającego z obowiązku zapłaty wynagrodzenia.

3.4. WebVision AFR w zakresie usług opisanych w pkt. 1.4. oraz 1.5. zastrzega sobie prawo, a Zamawiający wyraża zgodę na zbieranie przez WebVision AFR oraz jego partnerów anonimowych statystyk i informacji, które są niezbędne dla prawidłowego i efektywnego świadczenia usługi.

3.5. Usługa WebVision AFR zostanie wykonana w terminie ustalonym w Umowie, pod warunkiem, że Zamawiający spełni wszystkie warunki

niezbędne do aktywacji usługi, przy czym:

 1. a) w przypadku usług, o których mowa w punkcie 1.4. aktywacja usługi nastąpi nie później niż w terminie 4 tygodni od dnia zawarcia Umowy

lub nastąpi po zakończeniu publikacji poprzedniej tożsamej usługi, stosownie do postanowień Umowy, o ile Zamawiający spełni wszelkie

warunki dodatkowe niezbędne do aktywacji usługi, w szczególności dokona zapłaty wynagrodzenia. Okres publikacji, w ramach usług, o

których mowa w pkt. 1.4. wynosi nie więcej niż 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych, w zależności od specyfiki Formy reklamowej lub danej

usługi oraz okresu trwania Umowy;

 1. b) w przypadku usług, o których mowa w punkcie 1.5.a aktywacja usługi nastąpi nie później niż w terminie 1 miesiąca od dnia zawarcia

Umowy. Okres udostępniania wynosić będzie nie więcej niż 12 miesięcy w zależności od okresu trwania Umowy, począwszy od dnia

aktywacji domeny lub zawarcia Umowy, w zależności które zdarzenie nastąpi później , chyba że usługa obejmuje ilość odsłon/kliknięć lub

budowę strony internetowej;

 1. c) usługa „pay per click” jest świadczona pod warunkiem dokonania wpłaty przez Zamawiającego i wyłącznie do czasu wyczerpania budżetu

reklamowego;

 1. d) w przypadku usług, o których mowa w punkcie 1.5.b, c i d aktywacja usługi uzależniona jest od dokonania pierwszej wpłaty przez

Zamawiającego w terminie wynikającym z zawartej Umowy i nastąpi nie później niż w terminie 2 tygodni od dokonania wpłaty. Usługa będzie

świadczona przez okres wskazany w Umowie;

 1. e) aktywacja usług, o których mowa w 1.5.e, nastąpi w terminie 3 dni od dnia akceptacji projektu reklamy przez Zamawiającego albo w innym

ustalonym przez Strony terminie.

3.6. Przez aktywację usługi rozumie się pojawienie się elementów Formy reklamowej w jednym z produktów WebVision AFR, pozwalające

Zamawiającemu na dostęp do treści reklamowej, zaś w przypadku innych usług, aktywowanie usługi w systemie WebVision AFR pozwalające

Zamawiającemu na korzystanie z zamówionego produktu. Aktywacja usługi uznawana jest za moment wykonania usługi.

3.7. WebVision AFR nie gwarantuje, że usługa zostanie wykonana według sugestii Zamawiającego wykraczających poza standardową ofertę (np.

co do wyboru określonej przez Zamawiającego domeny lub w przypadku zlecenia funkcjonalności, która jest niezgodna z prawem lub której

wykonanie nie jest technicznie możliwe). WebVision AFR nie gwarantuje również określonego rezultatu usługi, chyba że wynika to wprost z jej

specyfiki np. w przypadku usług „pay per click”.

3.8. Przy świadczeniu usługi, WebVision AFR wykorzystuje materiały, treści i informacje udostępnione przez Zamawiającego, w tym w

szczególności ze wskazanej przez Zamawiającego strony internetowej, a także materiały, treści i informacje dostępne z ogólnie dostępnych

źródeł, o ile dotyczą Zamawiającego i nie naruszają praw osób trzecich. Zamawiający udostępni WebVision AFR materiały, treści i informacje w

formatach wskazanych przez WebVision AFR, w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy. Zamawiający udziela WebVision AFR zgody na wielokrotne

pobranie ze strony internetowej wskazanej przez Zamawiającego materiałów, treści i informacji do celów realizacji Umowy.

3.9. WebVision AFR przekazuje Zamawiającemu do akceptacji wyłącznie projekt formy reklamowej zawierający elementy graficzne (za wyjątkiem

logotypów) np. zdjęcia. WebVision AFR przedstawia do akceptacji wyłącznie projekt w języku polskim, chyba że strony postanowią inaczej.

3.10. Jeżeli w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania projektu formy reklamowej – o ile strony nie uzgodnią innego terminu –

Zamawiający nie złoży oświadczenia o akceptacji projektu lub nie przekaże WebVision AFR poprawionego projektu, WebVision AFR może uznać, iż

Zamawiający wyraził zgodę na publikację formy reklamowej zgodnej z przygotowanym przez WebVision AFR projektem (rozumiana

akceptacja). Postanowienia niniejszego punktu stosuje się odpowiednio do wszelkiej innej korespondencji WebVision AFR oraz wniosków o

akceptację kierowanych do Zamawiającego dotyczących sposobu świadczenia usługi przez WebVision AFR.

3.11. Zamawiający uznaje fakt, że akceptacja projektu reklamy odnosi się wyłącznie do ogólnego projektu treści i elementów graficznych

formy reklamowej i nie stanowi wiernego odtworzenia.

3.12. W przypadku niedostarczenia lub zaprzestania udostępniania przez Zamawiającego niezbędnych do świadczenia usługi materiałów

(strony internetowej Zamawiającego dla usługi „pay per click”), danych, informacji, dostępów i niemożności ich pozyskania w sposób

wskazany w pkt. 3.11. lub naruszenia przez Zamawiającego innych postanowień niniejszego Regulaminu, uniemożliwiającego  świadczenie

usługi, WebVision AFR zwolnione będzie z obowiązku świadczenia usługi bądź będzie mogło świadczyć usługę w ograniczonym wymiarze, z

zachowaniem prawa do pełnego wynagrodzenia.

3.13. WebVision AFR ustala z Zamawiającym sposób działań i komunikacji w ramach usługi określonej w pkt. 1.5.b – 1.5.c. Zamawiający ponosi

wyłączną odpowiedzialność za rezultaty publikacji postów. W ramach realizacji produktów określonych w pkt 1.5.b, 1.5.c i 1.5.d Zamawiający

ma prawo wycofania woli publikowania postów w jego imieniu w każdej chwili. Wniosek o wycofanie postów składa się w formie elektronicznej

na adres biuro(a)webvisionafr.pl . Wniosek, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie  zwalnia Zamawiającego od zapłaty WebVision AFR pełnego

wynagrodzenia.

3.14. WebVision AFR, na wniosek Zamawiającego, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania wniosku, dokona aktualizacji

danych publikowanych w formie reklamowej dotyczącej Zamawiającego.

3.15. W przypadku zlecenia dołączenia Produktów Niestandardowych do wydawanych przez WebVision AFR publikacji, Zamawiający jest

zobowiązany do przygotowania i dostarczenia przedmiotowych produktów w terminie i na adres wskazany przez WebVision AFR. Zamawiający jest

zobowiązany precyzyjnie oznaczyć dostarczone materiały.

3.16. WebVision AFR nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich za treść, ilość i jakość Produktów Niestandardowych oraz nieprawidłowe

oznaczenie ich przez Zamawiającego.

3.17. Zamawiający zobowiązuje się współpracować z WebVision AFR przy wykonywaniu Umowy, w tym w szczególności przez:

 1. a) niezwłoczne informowanie WebVision AFR o wszelkich zmianach i aktualizacjach mogących mieć wpływ na świadczenie usług;
 2. b) udostępnienie WebVision AFR wszelkich informacji, o które WebVision AFR wystąpi, jeżeli w ocenie WebVision AFR są one niezbędne do świadczenia

usługi.

3.18. W przypadku, gdy Zamawiający otrzyma od WebVision AFR login i/lub hasło, a usługa umożliwia ich zmianę, zobowiązany jest przy

pierwszym ich wykorzystaniu do zmiany hasła. Zamawiający zobowiązuje się nie udostępniać innym osobom loginu i/lub haseł, w

szczególności do Panelu CMS.

3.19. WebVision AFR może w ramach Umowy zaoferować Zamawiającemu konfigurację usług dodatkowych innych dostawców z usługą

świadczoną przez WebVision AFR. W takim przypadku WebVision AFR podejmuje działania w imieniu i na rzecz Zamawiającego, obejmujące w

szczególności składanie wniosku o aktywację, akceptację regulaminu czy uzgodnienia wszelkich kwestii technicznych, w tym media planu.

3.20. W przypadku, gdy w ramach usługi WebVision AFR udostępni Zamawiającemu Panel CMS, jeżeli wynika to ze specyfikacji usługi, WebVision AFR

zapewnia uzupełnianie treści w imieniu Zamawiającego, jednak nie więcej niż 10 uzupełnień w trakcie całego okresu trwania Umowy.

3.21. W ramach opieki  WebVision AFR,  WebVision AFR zobowiązuje się do stałego informowania Zamawiającego o: nowościach w ofercie WebVision AFR,

planach marketingowych, aktualnych promocjach, wiadomościach i nowościach technicznych związanych z branżą, a także stałego

aktualizowania zamówionego produktu (usługi) pod kątem technologicznym i optymalizacyjnym.

3.22. Zamawiający na okres świadczenia przez WebVision AFR usługi, o której mowa w pkt. 1.5.d., udziela WebVision AFR upoważnienia do

wyłącznego administrowania jego stroną firmową, na zasadach przewidzianych w Regulaminie.

3.23. W zakresie usługi, o której mowa w pkt. 1.5.e Zamawiający zobowiązuje się przekazać WebVision AFR  temat mailingu, treść mailingu, cel

mailingu, link docelowy użyty w mailingu, adres zwrotny, materiały graficzne do przygotowania projektu reklamy oraz określić grupę docelową.

Jednocześnie Zamawiający akceptuje fakt, że WebVision AFR na podstawie Umowy wybiera ze swojej bazy danych odpowiednią bazę do

mailingu. WebVision AFR gwarantuje poprawność adresów mailowych na poziomie 85% przy jednoczesnym założeniu tolerancji w liczbie

wysłanych e-maili +-5% (słownie: plus minus pięć procent) w stosunku do zamówionego poziomu mailingu. Na wniosek Zamawiającego po

wykonaniu usługi WebVision AFR przekaże Zamawiającemu raport.

 1. Dostępność usługi i Obsługa Klienta

4.1. Jeżeli wynika to ze specyfiki zamówionej usługi, WebVision AFR zobowiązuje się do świadczenia usługi, za którą Zamawiający uiści

wynagrodzenie, o ile nie doszło do naruszenia Umowy przez Zamawiającego, uzasadniającego wstrzymanie dostępu do usługi. WebVision AFR

nie gwarantuje jednak określonego wskaźnika dostępności usługi w sieci Internet.

4.2. WebVision AFR zastrzega prawo do przerw w dostępie do usługi przez Zamawiającego lub użytkowników sieci Internet, w szczególności w

przypadku zaistnienia awarii serwisów internetowych WebVision AFR lub konieczności przeprowadzenia konserwacji, ulepszeń bądź aktualizacji

tych serwisów lub urządzeń służących do świadczenia usługi bez wcześniejszego informowania Zamawiającego. WebVision AFR nie ponosi

odpowiedzialności względem Zamawiającego za przerwy w świadczeniu usług w przypadkach opisanych w niniejszym punkcie oraz z innych

przyczyn niedotyczących WebVision AFR, w tym wynikających z siły wyższej lub niedozwolonej ingerencji Zamawiającego lub osób trzecich.

4.3. WebVision AFR zapewnia bieżący kontakt w zakresie realizacji Umowy poprzez Dział Obsługi Klienta. Zasady komunikowania się z Działem

Obsługi Klienta, w tym procedura reklamacyjna, określone są w Regulaminie DOK.

 1. Własność intelektualna, odpowiedzialność za materiały

5.1. Wszelkie efekty prac i rezultaty świadczenia usług udostępnionych przez WebVision AFR, stworzone wizualizacje,

strona internetowa, materiały audiowizualne, Zdjęcia – stanowią własność WebVision AFR lub dostawców WebVision AFR i mogą być wykorzystane

przez Zamawiającego wyłącznie w granicach usługi zamówionej w WebVision AFR oraz w zakresie niezbędnym do skorzystania z usługi zgodnie z

jej przeznaczeniem. WebVision AFR może przenieść na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wykonanej w ramach usługi strony

internetowej lub innego produktu, na warunkach wynikających z danej oferty.

5.2. Zamawiający oświadcza, że dostarczone przez Zamawiającego lub pozyskane ze źródeł ogólnodostępnych, w tym ze strony internetowej

Zamawiającego materiały słowne i graficzne dotyczące Zamawiającego, w tym wykorzystywane przez niego znaki towarowe, logotypy, nazwy

handlowe oraz materiały reklamowe, nie naruszają przepisów prawa, prawem chronionych dóbr osób trzecich ani też praw własności

intelektualnej oraz jest on uprawniony do ich używania oraz udostępniania osobom trzecim, w tym w szczególności w sposób niezbędny do

wykonania postanowień Umowy i Regulaminu. Zamawiający oświadcza, iż ma prawo do dysponowania wskazaną przez siebie domeną

internetową oraz stroną internetową.

5.3. Zamawiający dysponuje w zakresie materiałów wykorzystanych w związku z realizacją Umowy, w szczególności materiałów koniecznych

do realizacji Umowy dostarczonych przez niego lub pozyskanych z jego strony internetowej, zgodą twórcy na rozporządzanie jego utworem w

zakresie niezbędnym do realizacji Umowy. Zamawiający oświadcza, iż jeżeli jakiekolwiek materiały, w szczególności Zdjęcia, wykorzystują

wizerunek określonej osoby fizycznej, Zamawiający dysponuje zgodą tej osoby na wykorzystanie jej wizerunku.

5.4. Zamawiający w celu umożliwienia należytego świadczenia usług przez WebVision AFR na rzecz Zamawiającego udziela WebVision AFR

nieodpłatnej, nieograniczonej w czasie, niewyłącznej licencji na materiały słowne, graficzne oraz słowno-graficzne, w tym utwory (w szczególności grafiki, utwory audio lub audiowizualne, teksty) przekazane WebVision AFR (bezpośrednio lub poprzez wskazanie właściwej strony

internetowej do ich pobrania) w zakresie: utrwalania jakąkolwiek techniką w dowolnym formacie, na jakimkolwiek nośniku w tym w szczególności cyfrowo, zwielokrotniania jakąkolwiek techniką w dowolnym formacie, na jakimkolwiek nośniku w tym w szczególności cyfrowo, wprowadzania do obrotu, do pamięci komputera, sieci komputerowych w tym w szczególności do baz danych, sieci informatycznych i

teleinformatycznych, w tym w sieci Internet, dokonywania opracowań, publikacji i rozpowszechniania, w szczególności we wszystkich

aktualnych i przyszłych usługach świadczonych przez WebVision AFR na rzecz Zamawiającego, jak również na potrzeby tworzenia akcji i

materiałów promocyjnych usług WebVision AFR – na terenie Polski oraz za granicą.

5.5. Zamawiający zobowiązuje się zwolnić  WebVision AFR od jakiejkolwiek odpowiedzialności, w przypadku wystąpienia z roszczeniami w

stosunku do WebVision AFR przez osoby trzecie z tytułu naruszenia ich praw przez wykorzystanie przekazanych przez Zamawiającego

materiałów. W takim przypadku zobowiązuje się do złożenia odpowiednich oświadczeń woli a także wzięcia udziału w toczących się

postępowaniach administracyjnych lub sądowych i jeśli to możliwe wstąpienia do sprawy w miejsce WebVision AFR. Zamawiający pokryje wszelkie

szkody WebVision AFR i zwróci WebVision AFR na jego pierwsze żądanie, wszelkie wydatki jakie WebVision AFR poniósł w związku z powyższymi

roszczeniami, w tym w szczególności koszty doradztwa prawnego, koszty postępowania sądowego, koszty zastępstwa procesowego oraz

zasądzonych lub ustalonych w drodze ugody odszkodowań.

5.6. W przypadku, gdy przedmiotem usługi jest oferta handlowa Zamawiającego w serwisie „Aleja Handlowa”, WebVision AFR w żadnym wypadku

nie jest stroną stosunków prawnych wiążących Zamawiającego i jego kontrahentów.

5.7. WebVision AFR ma prawo zawiesić lub odmówić świadczenia usługi w całości lub w części w każdym czasie, gdy w opinii WebVision AFR,

realizacja usługi może naruszać prawa osób trzecich, normy etyczne, estetyczne, religijne lub obowiązujące przepisy prawa. Z tytułu odmowy

świadczenia usługi z powodów wskazanych powyżej Zamawiającemu nie przysługuje prawo do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń

odszkodowawczych względem WebVision AFR.

5.8. Administratorem udostępnionych na podstawie Umowy danych osobowych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie

danych osobowych, zwanej dalej UODO (tekst jednolity Dz. U.z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.) jest WebVision AFR. Dane osobowe są

przetwarzane przez WebVision AFR w celu świadczenia usług, archiwizacji, analiz gospodarczych, a także dla potrzeb działań marketingowych

podejmowanych przez WebVision AFR samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami. Dane osobowe mogą być przekazywane do celów

marketingowych podmiotom współpracującym z WebVision AFR, uprawnionym organom państwowym, a także w razie potrzeby instytucjom

zajmującym się dochodzeniem należności, obrotem wierzytelnościami oraz ich pełnomocnikom. WebVision AFR zapewnia osobom, których dane

dotyczą realizację uprawnień wynikających z UODO, w szczególności umożliwia dostęp do treści swoich danych oraz ich poprawianie, a

także respektuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych do celów marketingowych lub przekazywania ich

podmiotom trzecim. Sprzeciw może być wniesiony e-mailem na adres: biuro(a)webvisionafr.pl

 1. Obowiązywanie Umowy

6.1. Umowa jest zawierana na czas określony wskazany w treści Umowy i liczony od chwili Publikacji, nie dłuższy niż 12 miesięcy, albo na

czas wykonania jej przedmiotu, w zależności od rodzaju usługi. W zakresie usługi typu „pay per click” Umowa ulega automatycznemu

przedłużeniu na okres niezbędny do wyczerpania określonego w Umowie budżetu reklamowego. W przypadku usług, o których mowa w pkt.

1.5. c i d elementy składowe tych usług są do wykorzystania wyłącznie w okresie trwania Umowy. Niewykorzystane elementy usług nie

zostają przeniesione do wykorzystania w kolejnych miesiącach.

6.2. W przypadku opóźnienia się Zamawiającego z zapłatą wymaganej kwoty wynagrodzenia przekraczającego 30 dni, gdy WebVision AFR

uzależnia rozpoczęcie świadczenia usługi od wcześniejszej zapłaty kwoty wskazanej w Umowie, WebVision AFR może wypowiedzieć Umowę ze

skutkiem na dzień złożenia oświadczenia. Rozwiązując Umowę WebVision AFR może obciążyć Zamawiającego kwotą ryczałtowego

odszkodowania w wysokości 40% wartości wynagrodzenia, z tytułu przedterminowego rozwiązania Umowy z winy Zamawiającego.

6.3. W przypadku nieprzekazania przez Zamawiającego praw administratorskich umożliwiających wykonanie usługi, o której mowa w pkt.

1.5.d, w terminie 30 dni od daty zawarcia Umowy WebVision AFR ma prawo wypowiedzieć Umowę ze skutkiem na dzień złożenia oświadczenia i

obciążyć Zamawiającego kwotą ryczałtowego odszkodowania w wysokości 40% wartości Wynagrodzenia określonego w Umowie, z tytułu

przedterminowego rozwiązania Umowy z winy Zamawiającego.

6.4. WebVision AFR zastrzega sobie także prawo do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym od dnia doręczenia oświadczenia w

następujących

przypadkach:

 1. a) zwłoki Zamawiającego z zapłatą pełnych rat wynagrodzenia, wynikających z harmonogramu płatności, za co najmniej 3 okresy płatności,

po uprzednim pisemnym wezwaniu Zamawiającego do spłaty wymagalnych należności w terminie nie krótszym niż 7 dni od otrzymania

wezwania,

 1. b) zwłoki Zamawiającego z zapłatą należności wynikających z Umowy, po upływie co najmniej 60 dni od terminu płatności faktury, po

uprzednim pisemnym wezwaniu Zamawiającego do spłaty wymagalnych należności w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia otrzymania

wezwania,

 1. c) naruszenia przez Zamawiającego obowiązków wynikających z Umowy lub Regulaminu utrudniającego prawidłową realizację usług przez WebVision AFR,
 2. d) wprowadzenia WebVision AFR w błąd, poprzez podanie nieprawdziwych danych rejestrowych Zamawiającego,
 3. e) wprowadzenia WebVision AFR w błąd przez złożenie dokumentów lub przedstawienie informacji, które okazały się niezgodne ze stanem

rzeczywistym.

6.5. Po rozwiązaniu Umowy, Zamawiający zobowiązany będzie do niezwłocznej zapłaty całości zadłużenia wymagalnego wraz z należnymi

kosztami dochodzenia należności przez WebVision AFR i odsetkami. Rozwiązując Umowę, WebVision AFR może dodatkowo obciążyć Zamawiającego

kwotą ryczałtowego odszkodowania w wysokości 40% wartości Wynagrodzenia określonego w Umowie, z tytułu przedterminowego

rozwiązania Umowy z winy Zamawiającego.

 1. Płatności

7.1. Zamawiający dokonuje płatności za usługi na zasadach określonych w Umowie oraz Regulaminie. W przypadku wybranych usług WebVision AFR zastrzega sobie możliwość wstrzymania realizacji Umowy do czasu wpłaty przez Zamawiającego zaliczki, w wysokości określonej w

Umowie.

7.2. W przypadku opóźnienia w zapłacie jakiejkolwiek części wynagrodzenia, WebVision AFR ma prawo wstrzymać realizację wszystkich usług lub

ograniczyć ich funkcjonalność do czasu dokonania zaległej płatności przez Zamawiającego, pozostając w gotowości do wznowienia usług, z

zastrzeżeniem postanowień pkt 6.2. oraz 6.4.Regulaminu. Za okres pozostawania w gotowości do świadczenia usług WebVision AFR przysługuje

pełne wynagrodzenie.

7.3. W przypadku dokonania płatności, usługa wstrzymana stosownie do postanowień pkt. 7.2. jest wznawiana niezwłocznie, nie później niż w

terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania płatności.

7.4. W przypadkach opisanych w pkt. 7.2. WebVision AFR nie ponosi żadnej odpowiedzialności względem Zamawiającego z tytułu wstrzymania

usługi lub zaniechania jej aktywacji.

7.5. WebVision AFR przysługuje pełne wynagrodzenia za usługę, o której mowa w pkt. 1.5.d, również w przypadku cofnięcia przez Zamawiającego

uprawnień dla WebVision AFR do administrowania jego stroną firmową.

7.6. Zamawiający dokonuje zapłaty na podstawie faktury VAT/proforma w terminach ustalonych w harmonogramie płatności stanowiącym

Umowę.

7.7. Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej. Faktury w formie elektronicznej są wysyłane do

Zamawiającego na jego adres poczty elektronicznej lub umieszczane w odpowiedniej zakładce w Panelu CMS udostępnionym

Zamawiającemu.

 1. 8. Odpowiedzialność

8.1. WebVision AFR ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy oraz z tytułu deliktu jedynie do

wysokości otrzymanego od Zamawiającego wynagrodzenia z tytułu realizacji Umowy, nie więcej niż za okres 12 miesięcy. Odpowiedzialność

nie obejmuje utraconych korzyści Zamawiającego.

8.2. W przypadku zaistnienia błędów lub pominięć w treści Formy reklamowej i uznania reklamacji Zamawiającego za zasadną, WebVision AFR

Pobierz PDF

WEBVISION AFR
os. Bolesława Śmiałego 37/112
60-682 Poznań
NIP 8862436805
REGULAMINY

OWU

RSU

MAPA
HOME                          ANALITYKA
CO I JAK?                   SOCIAL MEDIA
OFERTA                      ADWORDS
GRAFIKA                    AUTOMATYZACJA
WWW                          FOTOGRAFIA
SEO                             KONTAKT

Zadzwoń teraz

Chcesz bieżąco z nowościami w marketingu? Zapisz się do naszego newslettera, a otrzymasz wartościową dawkę informacji.